Select Page

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. E Manifest: gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Koninginnegracht 81 te Den Haag, KvK nr. 65220927. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die E Manifest de opdracht verstrekt. Overeenkomst: elke wederzijdse schriftelijk of per email bevestigde acceptatie voor de levering van een of meer producten en/of diensten van E Manifest.

 

2. Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen E Manifest en Opdrachtgever, waarop E Manifest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met E Manifest, waarbij voor de uitvoering, met andere partijen wordt gewerkt.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn voor E Manifest niet bindend en zodoende niet van toepassing.
 5. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Als E Manifest niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat E Manifest in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Als een situatie zich voordoet tussen Opdrachtgever en E Manifest die niet in deze algemene voorwaarden beschreven is, dan is de geest van deze algem

 

Artikel 2.2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als er een geldigheidsduur is aangegeven, is dit slechts indicatief en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat E Manifest voor akkoord getekende contract of offerte van Opdrachtgever heeft ontvangen en geaccepteerd. E Manifest heeft het recht om een aanvaarding te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 3. Alle in een aanbieding of offerte opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting en alle andere door de overheid opgelegde heffingen die voor de uitvoering zijn of worden verschuldigd, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht E Manifest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Als een prijs in een aanbieding of offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft E Manifest het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Alle prijzen in een aanbieding of offerte zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 2.3 Duur en uitvoeringstermijn overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen E Manifest en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de met het oog op de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 2. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever E Manifest schriftelijk in gebreke te stellen. E Manifest dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 2.4 Uitvoering overeenkomst

 1. E Manifest zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. E Manifest heeft het recht derden in te schakelen om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever nodig.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen en voorzieningen, waarvan E Manifest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan E Manifest worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, middelen en voorzieningen niet tijdig aan E Manifest zijn verstrekt, heeft E Manifest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan E Manifest verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. E Manifest is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat E Manifest is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d.
 5. Opdrachtgever is gehouden E Manifest onverwijld te informeren over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., of over wijzigingen in andere feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
 6. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan E Manifest de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 2.5 Wijziging overeenkomst

1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. E Manifest heeft het recht om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren.
2. Als de overeenkomst wordt gewijzigd in aard, omvang of inhoud en daarmee een kwantitatieve en/of kwalitatieve wijziging plaatsvindt, dan kan dit gevolgen hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen is. In dit geval aanvaardt Opdrachtgever de mogelijkheid dat de oorspronkelijk overeenkomst gewijzigd wordt, inclusief eventuele aanpassingen in prijs en uitvoeringstermijn.
3. Als een vaste prijs overeengekomen is, dan is E Manifest gerechtigd om deze te verhogen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, wanneer de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of wanneer op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Als er sprake is van een periodieke betalingsplicht, dan is E Manifest gerechtigd om schriftelijk de op een termijn van dertig dagen geldende prijzen te verhogen. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze aanpassing, dan mag Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen.

 

Artikel 2.6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomst

1. E Manifest heeft het recht nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst E Manifest omstandigheden ter kennis komen, die goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal na komen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van E Manifest gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen;
e. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet van E Manifest kan worden gevergd.
2. Als de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van E Manifest op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als E Manifest de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Als E Manifest tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van het eerste lid van dit artikel, dan is E Manifest niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever wegens wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door E Manifest, dan zal E Manifest in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van werkzaamheden voor E Manifest extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij E Manifest anders aangeeft.
5. In het geval van (aanvraag van) liquidatie, (aangifte van) faillissement, beslaglegging op enig vermogensdeel, of als Opdrachtgever een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden, of als Opdrachtgever overlijdt, of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is E Manifest gerechtigd om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van E Manifest op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Als de ontbinding toerekenbaar is aan Opdrachtgever, dan is E Manifest gerechtigd tot vergoeding van de schade daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 2.7 Betalingen

1. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders door Opdrachtgever en E Manifest is overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op en door E Manifest aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is en zonder kosten voor E Manifest, tenzij schriftelijk anders door E Manifest is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. E Manifest kan verzoeken om vooruitbetaling van een deel of het geheel van de prijs voor de opdracht voor ze tot uitvoering van de opdracht overgaat.
4. Als Opdrachtgever niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval deze laatste rente geldt. Rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledig wordt gerekend.
5. Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichting, dan is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6. E Manifest heeft het recht geld van Opdrachtgever te behouden, totdat de vorderingen van E Manifest geheel zijn voldaan.

 

Artikel 2.8 Onderzoek, reclames

1. Eventuele gebreken van de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan E Manifest te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat E Manifest in staat is adequaat te reageren. Als een gebrek te laat wordt gemeld, dan heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Als Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
2. Als vaststaat dat een klacht gegrond is, zal E Manifest de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Als vaststaat dat een klacht ongegrond is, dan zijn de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever. 4. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal E Manifest slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel

 

2.9. Artikel 2.9 Aansprakelijkheid

1. Als E Manifest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel bepaald is. Deze beperkingen gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van E Manifest.
2. E Manifest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.E Manifest is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, stagnatie van de bedrijfsvoering of gemiste besparing.
3. Voor zover E Manifest bij zijn activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop E Manifest weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan E Manifest op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relatie met E Manifest of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met E Manifest.
4. E Manifest is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie door of namens Opdrachtgever verstrekt.
5. E Manifest is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website.
6. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie verzonden via het internet door derden afgeluisterd kan worden. E Manifest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
7. E Manifest is niet verantwoordelijk voor verlies van informatie of andere geleden schade door gebruik van geleverde software of door E Manifest geleverde software.
8. E Manifest mag ervan uitgaan dat Opdrachtgever een back-up heeft gemaakt van bestaande informatie en software voordat E Manifest begint met zijn werkzaamheden. E Manifest is niet verantwoordelijk voor verlies van informatie of andere geleden schade als Opdrachtgever nalatig is geweest met het maken van een back-up.
9. E Manifest is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht.
10. E Manifest dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
11. De aansprakelijkheid van E Manifest is in ieder geval steeds beperkt tot de factuurwaarde (exclusief omzetbelasting) van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij E Manifest.
13. Opdrachtgever vrijwaart E Manifest voor aanspraken van derden.

 

Artikel 2.10 Overmacht

1. E Manifest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het in zijn geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de overeenkomst als er sprake is van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan:
a. alles wat er in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan;
b. alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop E Manifest geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor E Manifest toch niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie E Manifest voor het uitvoeren van de overeenkomst afhankelijk is, het niet beschikbaar zijn van een of meerdere uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstaking, of als gevolg van beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract en overheidsmaatregelen.
3. E Manifest heeft het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat E Manifest zijn verplichting had moeten nakomen.
4. E Manifest kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Als E Manifest op het moment dat overmacht blijkt zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen of na te komen gedeelte een zelfstandige waarde heeft, dan is E Manifest gerechtigd om het reeds nagekomen of na te komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen.

 

Artikel 2.11 Geheimhouding

1. Zowel E Manifest als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking met elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting is niet beperkt tot de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, E Manifest gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en E Manifest zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is E Manifest niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 2.12 Intellectueel eigendom

1. E Manifest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Alle door E Manifest verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, foto’s, video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van E Manifest worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. E Manifest heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijk informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
4. E Manifest heeft het recht om het geleverde op te nemen en te presenteren in een portfolio, bijvoorbeeld op zijn website of in een brochure, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 2.13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij E Manifest partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook als bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland gevestigd is.
2. Bij geschillen zal in onderling overleg worden getreden om te komen tot een goede oplossing. Alleen als dit niet tot een goede oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van E Manifest.

Artikel 2.14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.emanifest.nl
2. E Manifest heeft altijd het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
4. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

3. Websiteontwikkeling & Maatwerk 

 

Als de bepalingen van dit onderdeel van toepassing zijn, prevaleren deze bepalingen boven de Algemene Bepalingen.Voor zover de Algemene Bepalingen niet in strijd zijn met toepasselijke bepalingen uit dit onderdeel, dan zijn de Algemene Bepalingen steeds tevens van toepassing.

 

Artikel 3.1 Levering

1. Activering van de website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht of op een later af te spreken tijdstip.
2. Een eventueel afgesproken levertijd is indicatief.
3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt alleen niet als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat dit niet meer redelijk is.

 

Artikel 3.2 Garantie

1. E Manifest zal eventuele gebreken in de verrichte diensten en opgeleverde producten kosteloos herstellen, als het gebrek gelegen is in de omstandigheid dat het door E Manifest geleverde aantoonbaar en vanwege aan E Manifest toe te rekenen redenen niet voldoet aan de opgestelde en door E Manifest aanvaarde specificaties en als het gebrek zo snel mogelijk na ontdekking en binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk of per e-mail aan E Manifest is gemeld. Het is om die reden van groot belang dat de Opdrachtgever het door E Manifest geleverde tijdig en grondig inspecteert, test en op gebreken controleert.
2. Buiten de genoemde gevallen heeft Opdrachtgever geen recht op kosteloos herstel van door hem veronderstelde gebreken. Dit betreffen onderhoudswerkzaamheden, waarover door partijen afspraken moeten worden gemaakt.
3. In het geval Opdrachtgever zonder overleg met en toestemming van E Manifest wijzigingen in het opgeleverde aanbrengt of doet aanbrengen vervalt iedere aanspraak op kosteloos herstel.
4. E Manifest staat ervoor in dat wanneer voor het verrichten van de werkzaamheden 'open source' software gebruikt is, deze software in algemene zin van hoge kwaliteit is. Het gedeelte van het door E Manifest opgeleverde dat op 'open source' software betrekking heeft, wordt evenwel zonder enige aanspraak op kosteloos herstel opgeleverd.

 

Artikel 3.3 Meerwerk

Als door wensen van de Opdrachtgever, die door E Manifest redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte of overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de opdracht die kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever, extra revisie enz.), de werkzaamheden die E Manifest op grond van deze overeenkomst dient te verrichten worden veranderd of verzwaard, dan is er sprake van meerwerk. Als E Manifest van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever en vragen om goedkeuring.

 

4. Marketing

 

Als de bepalingen van dit onderdeel van toepassing zijn, prevaleren deze bepalingen boven de Algemene Bepalingen. Voor zover de Algemene Bepalingen niet in strijd zijn met toepasselijke bepalingen uit dit onderdeel, dan zijn de Algemene Bepalingen steeds tevens van toepassing.

 

Artikel 4.1 Zoekmachineoptimalisatie en reclamecampagnes

1. Als werkzaamheden (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van de website van Opdrachtgever in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt Opdrachtgever E Manifest automatisch om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.
2. Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. E Manifest zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.
3. Als onderdeel van de werkzaamheden voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google AdWords of andere on- en offline advertentiesystemen, zal E Manifest zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder valt ook beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever. Slecht presterende onderdelen worden slechts op verzoek van Opdrachtgever verwijderd. E Manifest geeft Opdrachtgever toegang tot de statistieken (google analytics of wordpress jetpack statistics), echter op verzoek van Opdrachtgever en tegen een vergoeding kan E Manifest rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever per overeengekomen termijn toegezonden. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s), en andere leveranciers direct aan Opdrachtgever gefactureerd.

 

Artikel 4.2 E-mailmarketing

Als een werkzaamheid het opzetten en/of uitvoeren van een emailmarketing campagne is, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. E Manifest kan ten behoeve van de werkzaamheden gebruikmaken van producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot, applicaties en systemen voor het beheer van de e-mailmarketing campagne.
2. E Manifest levert Opdrachtgever werkzaamheden ten aanzien van e-mailmarketing op basis van een door Opdrachtgever aangeleverd adressenbestand. Opdrachtgever vrijwaart E Manifest volledig voor aanspraken van derden (waaronder personen uit het adressenbestand) ten aanzien van voorgenoemde.
3. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie, waaronder adressenbestanden, dan wel het gebruik door Opdrachtgever van de door E Manifest ingezette applicaties niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de College Bescherming Persoonsgegevens en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de Overeenkomst, de Nederlandse Reclame Code dan wel anderszins in strijd is met de wet- en regelgeving.

 

5. Hosting /Beheer

 

Als de bepalingen van dit onderdeel van toepassing zijn, prevaleren deze bepalingen boven de Algemene Bepalingen. Voor zover de Algemene Bepalingen niet in strijd zijn met toepasselijke bepalingen uit dit onderdeel, dan zijn de Algemene Bepalingen steeds tevens van toepassing. Deze bepalingen zijn van toepassing op het door E Manifest ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van websites en/of webapplicaties aan Opdrachtgever via internet. Het registreren en beheren van domeinnamen valt hieronder

 

Artikel 5.1 Aanvang overeenkomst

Een overeenkomst vangt aan op de dag dat E Manifest de aanvaarding van Opdrachtgever heeft geaccepteerd, of het moment dat E Manifest is begonnen met het uitvoeren van de overeenkomst

 

Artikel 5.2 Duur en beëindiging overeenkomst

1. Een overeenkomst voor hosting/beheer wordt aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
2. De overeenkomst kan na het einde van de minimum duur uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
3. E Manifest heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
4. E Manifest kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen, als Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens E Manifest niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5. Naast het bepaalde in 2. Algemene bepalingen, heeft E Manifest het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet, Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, Opdrachtgever de webserver overbelast, Opdrachtgever het netwerk overbelast, Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzijn van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

 

Artikel 5.3 Betaling

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 2. De verschuldigde kosten dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur door E Manifest verstuurd per e-mail. Zo niet, dan behoudt E Manifest het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

 

Artikel 5.4 Uitvoering overeenkomst

1. Na totstandkoming van de overeenkomst zal E Manifest deze zo spoedig mogelijk uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2. In de overeenkomst wordt bepaald wanneer E Manifest zal starten met de installatie en het beheer van de (web)applicatie.
3. E Manifest spant zich ervoor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan E Manifest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan E Manifest beschikbaar worden gesteld.
4. Indien van toepassing verzorgt E Manifest in opdracht van Opdrachtgever de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder naam van E Manifest. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.
5. E Manifest kan bij de uitvoering van de hosting gebruik maken van derden.
6. Het is E Manifest niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die E Manifest noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
7. Indien zulks onderdeel is van de overeenkomst, zal E Manifest Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de overeenkomst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de overeenkomst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
8. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. E Manifest kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan E Manifest te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
9. Door E Manifest opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. E Manifest is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
10. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11. E Manifest heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens E Manifest niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 5.5 Licentie

Opdrachtgever verstrekt hierbij E Manifest een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de Diensten van E Manifest aangeleverde materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door E Manifest geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door E Manifest.

 

Artikel 5.6 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart E Manifest voor alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de diensten van E Manifest door Opdrachtgever. E Manifest is niet verantwoordelijk voor de gegevens/diensten/software die door middel van een koppeling worden aangeroepen.
2. Als E Manifest op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5.7 Hosting

1. Alle hosting/beheer werkzaamheden van E Manifest worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de overeenkomst E Manifest uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever is voor risico en rekening van Opdrachtgever.
3. E Manifest biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is overeengekomen in de offerte met een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover in een toepasselijke SLA niet anders is bepaald, geldt dit artikel.
4. E Manifest zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van E Manifest. E Manifest kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. E Manifest zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
5. Als naar het oordeel van E Manifest een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk van E Manifest of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is E Manifest gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) E Manifest die in strijd is met (inter)nationale weten regelgeving of informatie verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die (kinder)pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld.
7. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
8. Zonder toestemming van E Manifest zal Opdrachtgever niet de verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtoord(en) aan derden overdragen.
9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade ontstaan door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 5.8 Beheer

 1. E Manifest heeft het recht om de websites en/of webapplicaties of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. E Manifest zal zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogste te stellen van de geplande buitengebruikstelling. E Manifest is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.
 2. E Manifest zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per maand, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. De volledige back-up wordt tenminste 3 maanden bewaard.
 3. E Manifest zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan dagelijks een back-up maken van de MySQL database van de website worden gemaakt. De back-up van de MySQL database wordt tenminste 1 week bewaard.
 4. Artikelen betreffende back-ups en betreffende het maken van back-ups hebben alleen betrekking op het beheer van WordPress websites.

 

Artikel 5.9 Wijzigingen

E Manifest is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal E Manifest zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 5.10 Opslag en datalimiet

Tenzij anders overeengekomen, omvatten overeenkomsten voor hosting een onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd.

 

Artikel 5.11 Procedure na beëindiging

E Manifest zal ervoor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de overeenkomst een redelijke gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van E Manifest terug over te brengen naar de eigen systemen of naar systemen van een nieuwe aanbieder. Voor dit doeleinde zal E Manifest zich inspannen de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te bieden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in november 2018